Tietosuoja

Seloste käsittelytoimista 4.10.2021

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry (jäljempänä SuKoKa) Osoite: C/o Wuorimaa. Taipaleentie 288, 01900 Nurmijärvi Sähköpostiosoite: sihteeri@sukoka.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Yritys: Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry Nimi: yhdistyksen hallitus ja jäsensihteeri Tiina Rämö Sähköposti: jasensihteeri@sukoka.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus SuKoKan verkkosivuilla ei tallenneta kerhon jäsenien tai sivuilla kävijöiden henkilö- tai yhteystietoja. Verkkosivuilla on jäsentietojen päivityslomake, jolla kerhon jäsenet voivat ilmoittaa jäsentietojen muutoksista; osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Päivityslomake lähettää jäsentiedot sähköpostissa jäsensihteerille, ja tiedot siirretään Flomembers pilvipalveluun. Siihen on pääsy vain yhdistyksen avainhenkilöillä. Jäsenrekisterin ylläpidosta on laadittu erillinen seloste käsittelytoimista.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste Yhdistyksen jäsenten informoiminen kerhon toiminnasta ja jäsenlehden postitus.

5. Rekisterin tietosisältö Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen kennelnimi, jäsentyyppi, syntymäpäivä.

6. Tietojen säilytysaika Jäsentietoja säilytetään kaksi vuotta jäsenyyden päätyttyä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet Jäsen luovuttaa tietonsa jäseneksi liittymisen yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Mitään tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin suojaus Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain yhdistyksen hallituksella ja kerhon verkkosivujen pääkäyttäjällä?

11. Automaattinen päätöksenteko Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).