Vuosikokous 2022

Aika: 27.02.2022 kello 12 alkaen

Paikka: Etäkokous, Zoom
Kokouksen tekninen pitopaikka: Traventum Oy:n studio, Hämeentie 44, 00500 Helsinki

Ilmoittautuminen viimeistään 20.02.2022:

Ilmoittaudu Forms-lomakkeella: https://forms.gle/ToWuMXVmDZrA14RU7

tai

Ilmoittaudu sähköpostitse: vuosikokous@sukoka.fi

Esityslista: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  1. Hallituksen esittämät liittymis- ja jäsenmaksut:
   1. Kirjaamismaksu 15 €
   2. Jäsenmaksu 35 €
   3. Kannatusjäsen 35 €
   4. Perheenjäsenmaksu 10 €
   5. Nuorisojäsenmaksu 10 €
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten** tilalle sääntöjen 10 §:ää noudattaen.
 10. Valitaan hallitukselle yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä**
 11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa** ja heidän varahenkilönsä**
 12. Valitaan tarvittaessa edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin
 13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
  1. Esitys yhdistyksen sääntöjen 6, 8, 9, 10 ja 13 §:ien muuttamiseksi sekä uuden 8a §:n lisäämiseksi, liite 1 (lataa liite 1 tästä)
 14. Esitys äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisestä, liite 2 (lataa liite 2 tästä)
 15. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
 16. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

* Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, 7.5.2021) 5 §:

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

** Erovuorossa

 • varsinaiset jäsenet (valittu ylimääräisessä jäsenkokouksessa 6/2021 vuosikokoukseen 2022 asti): Anu Helle, Laura Ruotsalainen ja Heli Lillbacka, jonka tilalle varsinaiseksi jäseneksi vuosikokoukseen 2022 asti nimetty varajäsenistä Pauliina Artiola
 • varajäsenet (1 v kausi) 3 kpl: Petra Morbin, Katriina Rautiala, Pauliina Artiola (nousi Heli Lillbackan tilalle hallitukseen)

Toiminnantarkastajat 2021: Anna-Maria Linna ja Laura Ruotsalainen (varahenkilöinä Sanna Koponen ja Anne Sinisalo)